חזרה לדף הבית
   
      

מדיניות פרטיות
הקישור מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמש באתרי האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה ,להלן האתרים .תנאים אלה ילמדו אותך מהי מדיניות הפרטיות הנהוגה באתרים.הם סוקרים,בין השאר,את האופן שבו משתמשת הקישור במידע הנמסר לה ע"י המשתמשיםבאתרים או נאסף על-ידה בעת השימוש באתרים .
רישום לשירותים   
חלק מהשירותים באתר הקישור טעונים הרשמה.במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי דוגמת שם,כתובת,דרכי התקשרות עמך,כתובת הדוא"ל שלך או פרטי כרטיס האשראי שברשותך.השדות שחובה למלא יסומנו במפורש.בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להרשם לשירותים הטעונים רישום .הקישור תבקש רק את המידע הנחוץ לשירות שאליו נרשמת,באחדים מהשירותים תתבקש להוסיף ולמסור נתונים נוספים המתחייבים מאופי השירות .

מאגר מידע

הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לשירותים באתרים יישמרו במאגר המידע של הקישור .אינך נדרש עפ"י חוק למסור את המידע אולם בלא מסירת הפרטים המופיעים בשדות החובה,לא תוכל להשתמש בשירותים הללו .

השימוש במידע

בעת השימוש באתרים ייתכן שיצטבר מידע על נוהגיך,מוצרים ושירותים שרכשת או שבקשת למכור,מידע או פרסומות שקראת באתרים,העמודים בהם צפית,ההצעות והשירותים שעניינו אותך,אמצעי תשלום ששימשו אותך,מקום המחשב שבאמצעותו נכנסת לאתרים ועוד .הקישור תשמור את המידע במאגריה.השימוש בנתונים אלו כמו גם בנתונים שתמסור בעת תהליך ההרשמה לשירותים השונים באתר הקישור ייעשה רק עפ"י מדיניות פרטיות זו או עפ"י הוראות כל דין-וזאת למטרות המפורטות להלן :
כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתרים ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתרים וציפיותיהם,ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.המידע שישמש את הקישור לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי שאינו מזהה אותך אישית .  
לשם יצירת איזורים אישיים באתרים שתוכל להתאים להעדפותיך .
לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתרים לרבות פרסום מידע ותכנים מטעמך .
כדי להתאים את המודעות שיוצגו לך בעת הביקור באתר הקישור לתחומי ההתעניינות שלך.המידע שישמש את הקישור לצורך כך לא יזהה אותך אישית בשמך או בכתובתך .
הקישור רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדוא"ל מידע בדבר שירותיה,וכן מידע שיווקי ופרסומי,הן מידע שהיא עצמה תפרסם והן מידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים.מידע כזה ישלח אליך אם נתת הסכמה מפורשת לכך ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו.עם זאת פורטל היופי הישראלי   הקישור לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים
ליצירת הקשר איתך,במקרה הצורך,או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים לרבות מפרסמים,מידע זה לא יזהה אותך אישית .
לכל מטרה אחרת המפורטת במדינות פרטיות זו או בתנאי השימוש של איזה מהשירותים הרלוונטיים באתר הקישור .
לשם תפעולם התקין ופיתוחם של האתרים.המידע המשמש לצורך זה לא יועבר לצדדים שלישיים אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדינות פרטיות זו כפי שתעודכן מפעם לפעם .

מסירת מידע לצד שלישי

הקישור לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותיך באתרים,ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית ,אלא במקרים המפורטים להלן :
בעת שתרכוש מוצרים ושירותים משותפי מסחר ותוכן של הקישור או בעת שתיקח חלק בפעילויות תוכן של צד שלישי או בפעילויות משותפות ל-הקישור ולצד שלישי המוצגות באתר הקישור .במקרים אלה יועבר לשותפים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה,ניהול פעילות התוכן הרלוונטית ושמירת הקשר עמך .
במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר הקישור את הוראות הסכם ההצטרפות לאתרים או איזה מהשירותים המוצעים בהם או תנאי שימוש באתרים או אם תבצע באמצעות האתרים או בקשר איתם,פעולות הנחזות כמנוגדות לדין,או ניסיון לבצע פעולות כאלה במקרים אלה תהיה הקישור רשאית למסור את המידע לפי הנדרש ;
אם יינתן צו שיפוטי המורה ל -הקישור למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי
כל מחלוקת,טענה,דרישה או הליכים משפטיים אם יהיו,בינך לבין הקישור
בכל מקרה ש -הקישור תסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי
אם הקישור תארגן את פעילות האתרים במסגרת תאגיד אחר וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי-היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתרים או כל מידע סטטיסטי שבידיה ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו .

cookies (עוגיות )

האתרים משתמשים בעוגיות לצורך תפעולם השוטף והתקין ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתרים,לאימות פרטים,כדי להתאים את האתרים להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע .
עוגיות,הן קבצי טקסט שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי הקישור .חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשבים שלך.אם לדוגמה אתה משתמש במערכת ההפעלה חלונות ובדפדפן מסוג אקספלורר של חב’ מיקרוסופט,תוכל למצוא אותם בספרייה c:windows.cookies
וכן ב -c:windows.temporary internet files.
העוגיות מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת,משך הזמן ששהית באתרים,מהיכן הגעת אל האתרים,מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתרים ועוד.הם משמשים גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקר מחדש במדורים באתרי הקישור המחייבים רישום .
המידע בעוגיות מוצפן ו -הקישור נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשביה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם .
אם אינך מעוניין לקבל "עוגיות" תוכל להימנע מכך ע"י שינוי ההגדרות בדפדפן שלך.לשם כך אנא העזר בקובץ העזרה של הדפדפן.עליך לדעת שנטרול ה"עוגיות" עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר הקישור או באתרי אינטרנט אחרים.בנוסף לכך,אתה יכול למחוק את ה"עוגיות " במחשב בכל רגע.מוצע שתעשה כן רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שאתר הקישור יותאמו להעדפותיך.הואיל וה"עוגיות" מונעות ממך לעיתים את נצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות,אל תמחק אותן אלא אם אתה משוכנע שרשמת תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתרים במקום בטוח .

אבטחת מידע

הקישור מיישמת באתריה מערכות ונהלים לאבטחת מידע.בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית למחשבי הקישור אין בהם בטחון מוחלט.לכן הקישור לא מתחייבת שהשירותים באתריה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם .

זכות לעיין במידע

עפ"י חוק ההגנה על הפרטיות התשמ"א 1981 כל אדם זכאי לעיין בעצמו או ע"י בא כוחו שהרשהו בכתב או ע"י אפטרופוסו במידע שעליו המוחזק במאגר מידע.אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון,שלם,ברור או מעודכן,רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.על סירובו של בעל מאגר המידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע,רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות .
בנוסף,אם המידע שבמאגרי הקישור משמש לצורך פנייה אישית אלייך,בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין,שנקבעה עפ"י איפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר,פנייה בהצעה מסחרית,כי אז אתה זכאי עפ"י חוק הגנת הפרטיות התשמ"א 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע .הקישור תמחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל.מידע הדרוש ל -הקישור לשם ניהול עסקיה,לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר הקישור ,יוסיף להישמר ב -הקישור עפ"י דין,אך לא ישמש עןד לצורך פניות אליך .
אם בתוך 30 יום לא תקבל הודעה כי המידע שנתבקשה הקישור למחוק אכן נמחק עפ"י סעיף זה,תהיה זכאי לפנות לבית משפט השלום באופו הקבוע בתקנות שמכוח החוק,כדי שיורה ל -הקישור לפעול כאמור .

שינויים במדיניות הפרטיות

הקישור רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות.אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים,בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת,תפורסם על כך הודעה

.

כל הזכויות שמורות ©  קידום אתרים בגוגלהחלקה יפנית  - החלקה יפנית