חזרה לדף הבית
   
      

תנאי שימוש באתר האינטרנט הקישור

השימוש באתר, בתכנים המוצגים בו ובמכשירי קצה שונים לרבות בטלוויזיה, רדיו, אינטרנט, רשתות טלפונים סלולרים, טכנולוגיית WAP ,אינטרנט סלולארי , SMS , טלוויזיה בפס רחב, שידור בלוויינים, ברשתות כבלים ,WEB TV פקסימיליה , טלפונים ווידאו לסוגיהם, וכן כל אמצעי קצה אחר, כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן . אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר ותכניו מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלה .

בתקנון זה: 
"החברה"-  חברת הקישור פרסום ושיווק בע"מ.

"תכנים" - כתבות, סקירות , נתונים, ידיעות, ניתוחים, תכנים, הערכות, בטקסט, בתמונות ו/או בקול, שיועמדו לרשות הגולשים באתר, וכן בכל אמצעי שהוא, לרבות מכשיר קצה, הקיים כיום, או יהיה קיים בעתיד, בין אם הוא בבעלות הקישור ובין אם הוא בבעלות צד ג’, המאפשר ל-הקישור זכות שימוש בו .

תקנון זה מוסיף על יתר התקנונים הפרטניים המופיעים  הקישור. במקרה של סתירות או אי התאמות בין תנאי תקנון זה לבין תנאי התקנונים הפרטניים האמורים, יגבר האמור בתקנונים הפרטניים על האמור בתקנון כללי זה בכל הקשור לשירותים .

האמור בתנאי שימוש אלה מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה .

השימוש באתר

השימוש באתר האינטרנט של הקישור מוצע לך כשהוא מותנה בקבלת כל התנאים, ההודעות וההגבלות המפורטים להלן. שימוש באתר ייחשב כהסכמה מצדך לכל התנאים , ההודעות וההגבלות שבתנאי שימוש אלה .

השימוש באתר ובתכנים שבו ניתנים לשימוש כמות שהם, ולא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הקישור בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום באתר ובמכשירי הקצה . השימוש, כאמור, בתכנים המוצגים באתר, במכשירי הקצה ובשירותי האתר ייעשו על אחריותך הבלעדית והמלאה .

אתר האינטרנט של הקישור מוגבל לשימוש אישי, ואין לעשות בו כל שימוש מסחרי ללא הרשאה מפורשת בכתב מהחברה. על המשתמש באתר חל איסור מוחלט לבצע בו שינויים או להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רשיון , ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפריטי המידע, התוכנה, המוצרים או השירותים שמקורם באתר האינטרנט של הקישור.

הקישור רשאית לסגור את האתר ולשנות, מעת לעת, את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. על כן, לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הקישור בעניין זה .

הקישור אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי הקישור, נזקים, קלקולים , תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל הקישור או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, ו-הקישור לא תהא אחראית לכל נזק - ישיר או עקיף - עגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו לך או לרכושך עקב כך .

אין החברה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר החברה אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, והחברה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. יתכן שתמצא שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או שהנך סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. הקישור אינה אחראית לתכנים, לנתונים או לאלמנטים הויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם .

מבלי לגרוע מן האמור, החברה אינה אחראית לכל נזק - עקיף או ישיר - שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים שאליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר החברה ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר על ידי צדדים שלישיים .

לתשומת לבך , הקישור שומרת לעצמה את הזכות לשנות, לפי שיקול דעתה, וללא קבלת הסכמת המשתמש, את תנאי השימוש באתר. בכל כניסה לאתר, ניתן יהיה לקרוא את תנאי השימוש בגרסתם העדכנית ביותר באמצעות קישור זה .

בכל שאלה הנוגעת לשימוש באתר האינטרנט של הקישור ניתן לפנות לנציגים מטעמה באמצעות דוא"ל
למחלקת השירות 
  הקישור תעשה כל שביכולתה לטפל בפניות מוקדם ככל האפשר.

תכנים המפורסמים ב-הקישור על ידי גולשים


חופש הביטוי הוא מאבני היסוד של האתר, אך כך גם השמירה על חוקי מדינת ישראל. לפיכך, הנך מנוע מלפרסם באתר את התכנים (הודעות , תמונות, קבצים מסוגים שונים, קישורים, טקסטים וכל מידע אחר) הבאים :

תכנים בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים, גזעניים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע הסתה , עבירות, פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק; תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי כלשהו; תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהם אינן שייכות לך; תכנים אשר מכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא; תכנים אשר אינם רלוונטיים לפורום (ראו תנאי שימוש בפורומים)

הקישור רשאית לסרב לפרסם תכנים אשר לדעתה מפרים מי מהתנאים הנ"ל ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בצד שלישי כלשהו , והיא רשאית למחוק תכנים כאלו בכל עת .

זכור: התכנים שתמסור לפרסום יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט והחברה אינה יכולה לדעת אילו תגובות הנך עלול לקבל בעקבות מסירת התכנים, מי יגיב, ובאיזה אופן. על כן, החברה לא תישא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות לתגובות אלו, או לכל תוצאה שתגרם לך או לרכושך בעקבות התגובות הנ"ל .

הקישור לא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים באתר ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותן, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שתגרם לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו .

דע, כי במשלוח תכנים לפרסום ב-הקישור, הנך מקנה ל-הקישור רישיון חינם שאינו מוגבל בזמן, להציג, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשווק ולעשות בתכנים כל שימוש אחר לפי שיקול דעתה (ראה הרחבה תחת הכותרת "קניין רוחני", להלן). משמעותו של דבר היא שאינך זכאי , ולא תהיה זכאי בעתיד, לכל תשלום שהוא בגין תכנים כלשהם שתמסור לפרסום ב-הקישור.

עליך לדעת, כי כל מידע שתמסור לפרסום ב-הקישור יהא גלוי לכל משתמש אחר ברשת האינטרנט. על כן, עליך לנהוג בהיגיון, בזהירות ובתבונה במסירת פרטים אישיים ותנאי תשלום, כמו גם בטיפול בתגובות המתקבלת אצלך בעקבות השימוש ב-הקישור או בעקבות פרסום פרטים מזהים כלשהם .

הקישור ממליצה לנהוג משנה זהירות בקשר עם התכנים המתפרסמים באתר ובמכשירי הקצה השונים. בפרט אמורים הדברים בכל הנוגע למידע מקצועי הניתן על ידי מומחים .הקישור מבהירה , כי מידע זה אינו מהווה חלופה לעצה מקצועית, והינו בגדר המלצה בלבד. משכך,הקישור אינה אחראית לתכנים אלה ולתוצאות - ישירות ועקיפות - של השימוש בהם, העלולות להיגרם לך או לצדדים שלישיים אם החלטת לפעול על בסיס תכנים אלה, וחלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לפעולותיך ותוצאותיהן .

יתכן כי באתר יופיעו קישורים לאתרי אינטרנט או מקורות אחרים כלשהם. מאחר ול-הקישור אין שליטה על אתרי אינטרנט ומקורות שכאלה , הנך מאשר ומסכים כי הקישור אינה אחראית לזמינותם של אתרי אינטרנט או מקורות אחרים כלשהם, לתכנים, פרסומות, או חומרים אחרים ("החומרים") שנמצאים באתרים או מקורות כאלו. כמו כן הנך מאשר ומסכים כי הקישור לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף ו/או הפסד ו/או הוצאה לרבות עגמת נפש שייגרמו לך או לרכושך עקב חשיפה ו/או שימוש באתרי אינטרנט ו/או מקורות אחרים כאמור, לרבות בכל חומר מהחומרים .


קניין רוחני

כל זכויות היוצרים באתר האינטרנט הקישור - לרבות בעיצובו, ובכל תוכנה, יישום, קובץ גרפי , טקסטים, קוד מחשב וכל חומר אחר הכלול בו - הינן של החברה בלבד ו/או ספקי התוכן שלה , ו/או שותפים עסקיים, לפי העניין. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מהנ"ל בלא קבלת הסכמתה המפורשת של הקישור בכתב ומראש. שמה של הקישור, שם המתחם של האתר וסימני המסחר (אלה שנרשמו ואלה שלא נרשמו) של החברה, הינם קניינה הבלעדי של הקישור.

על אף האמור לעיל, זכויות הקניין הרוחני בתכנים שנמסרים על ידיך לפרסום ב-הקישור נשארות בבעלותך. עם זאת, עליך להישמר, שלא למסור ל-הקישור תכנים שאתה אינך בעל זכויות הקניין הרוחני בהם. במסירת תוכן כלשהו לפרסום ב-הקישור הנך מאשר כי הנך בעל זכויות הקניין הרוחני בו, וכי הנך בר-רשות להתרת פרסומם ב-הקישור. במסירת תוכן לפרסום ב-הקישור, הנך מקנה לה רשיון חינם שאינו מוגבל בזמן, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשווק ולהשתמש במידע לפי שיקול דעתה, בכל שירותי התוכן שהיא מספקת, ובכל מכשיר קצה.

דואר אלקטרוני


פרטי כתובת הדוא"ל שלך ופרטים נוספים אודותיך כפופים לכללי הגנת הפרטיות של הקישור. החברה תימנע, ככל האפשר, ממסירת פרטיך האישיים לצדדים שלישיים, אלא אם תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שביצעת באתר החברה. במקרה זה רשאית הקישור למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי. למידע נוסף, ראה -מדיניות הפרטיות ב-הקישור
על אף האמור לעיל , דע כי חלק מהשירותים באתרי הקישור טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך ודרכי ההתקשרות עמך. השדות שחובה למלא יסומנו במפורש. בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם לשירותים טעוני הרישום .

הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לשירותים באתרים יישמרו במאגר המידע של הקישור. על פי חוק, אינך מחויב למסור את המידע, אולם בלי למוסרו לא תוכל להשתמש בשירותים אלה .

עם רשומך  במאגר המידע של הקישור, תהא הקישור רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי - בין אם מדובר במידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מדובר במידע שתקבל הקישור לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים . מידע זה ישוגר לתיבת הדואר האלקטרוני המשמשת אותך. באם אין ברצונך להמשיך ולקבל מידע מסחרי כאמור, תוכל, בכל עת, לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלת המידע המסחרי באמצעות פניה בדוא"ל למחלקת השירות .

קניות, פרסומות ומידע מסחרי

החברה, וכן מי שקיבל היתר ממנה בכתב, והם בלבד, רשאים לפרסם באתר הקישור פרסומות ומידע מסחרי מטעמה או מטעם צד שלישי, בכל דרך שתראה לנכון. חל איסור מוחלט למחוק, לפגוע, לשבש, להתערב או להתנגד לכל פרסומת או מידע מסחרי כאמור, בכל אמצעי או דרך. הקישור תהא רשאית, בכל עת וללא כל הודעה מוקדמת , למחוק כל פרסומת או מידע מסחרי אחר שפורסמו בניגוד לתנאי השימוש .

האחריות לתוכן המודעות המתפרסמות באתר, לרבות פרטי המידע והזכויות היא על המפרסמים בלבד . ל-הקישור אין כל אחריות בנוגע לתוכן הפרסומים באתר או למהימנותם. יודגש, כי פרסום המידע המסחרי כשלעצמו אינו מהווה כל עידוד או המלצה לרכישת השירותים או המוצרים המוצעים למכירה באתר .

הקישור תהא רשאית להציע לך כמשתמש הקישור מפעם לפעם ובכפוף להסכמתך לכל הוראות תנאי שימוש אלה במלואן וכלשונן , להשתתף במבצעים, חידונים, תחרויות, וכיו"ב, חלקם נושאי פרסים.

הפסקת שימוש ושיפוי

הקישור  רשאית , לפי שיקול דעתה, להפסיק פעילותו של כל משתמש בשירותיה, אם לא יעמוד בתנאי מתנאֵי הסכם זה, לרבות חסימת שם משתמש בדואר אלקטרוני, סילוק מפורומים, אי-פרסום טוקבקים וחסימת   I.P. .

היה ויפר משתמש תנאי שימוש אלה, תהא הקישור , לפי שיקול דעתה, זכאית לחשוף את שמו והפרטים הידועים לה אודותיו בכל הליך משפטי, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך .

אתה תשפה את החברה, עובדיה, מנהליה , בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם , ובכלל זה שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט , עקב הפרת תנאי שימוש אלה .

תנאי שימוש אלה מצטרפים להוראות כל תקנון אחר המצוי באתר הקישור ,ובמקרה של אי התאמה, גוברות הוראות התקנונים הספציפיים .

על הסכם זה, כמו גם על הוראות כל התקנונים ותנאי השימוש האחרים המופיעים באתר הקישור ,יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור   חיפה .תנאי שימוש בפורומים של הקישורהקישור מאפשרת לגולשים להשתתף בפורום הגולשים , לכתוב הודעות שיופיעו בפורום הגולשים, לכתוב תגובות לכתבות המתפרסמות באתרי הקישור ולעיין בהודעות של גולשים אחרים בפורום הגולשים או בתגובות להודעות .

בכניסתך לפורום הגולשים הנך מאשר את הסכמתך לתנאי השימוש כמפורט להלן. כמו כן, הנך מאשר כי ידוע לך וכי אתה מסכים לכך, כי כל שימוש בפורום שלא בהתאם לתנאים אלה הינו אסור בהחלט .

הנך מאשר כי ידוע לך וכי אתה מסכים לכך, כי תנאי השימוש בפורום גולשים יחולו, בשינויים המחויבים, גם על כתיבת ומסירת תגובה לכתבה באתר הקישור ועל העיון בתגובות של גולשים אחרים .

הנך מאשר כי ידוע לך וכי אתה מסכים לכך, כי התוכן המופיע בפורום הגולשים אינו התוכן המסופק על ידי הקישור,וכי הקישור אינה נושאת בכל אחריות בנוגע לנכונות, דיוק, טיב ואמינות ההודעות בפורום הגולשים , לשגיאות, הטעיות, פגיעה באדם או בחברה, הפרות חוק ו/או כל תוכן פוגעני המתפרסם במסגרת פורום הגולשים .

הנך מאשר כי ידוע לך וכי אתה מסכים לכך, כי הקישור אינה אחראית לכל אובדן או נזק, ישיר או עקיף, שעלולים להיגרם כתוצאה מצפייה ו/או שימוש במידע שבפורום הגולשים, או מצפייה ו/או שימוש במידע המופיע בקישוריות לאתרי אינטרנט ו/או מקורות אחרים המופיעים בפורום הגולשים .

הנך מאשר כי ידוע לך וכי אתה מסכים לכך, כי התוכן וההודעות המופיעים בפורום הגולשים הם באחריותם הבלעדית של המשתתפים בפורום. כמו כן, הנך מאשר כי ידוע לך וכי אתה מסכים לכך, כי בשימוש בפורום הגולשים אתה עלולים להיות חשופים למידע שגוי,מטעה,פוגעני,בלתי חוקי וכד ’, וכי לא תהיה לך כל טענה,דרישה או תביעה מ-הקישור בעניין זה .

הקישור  אינה אחראית לכל שינוי ו/או תיקון ו/או השמטה ו/או חבלה ו/או נזק מכל סוג שהוא שנעשה להודעה כלשהי שנכתבה ו/או שנשלחה לפורום הגולשים .

הנך מאשר כי ידוע לך וכי אתה מסכים לכך, כי אין להניח כי הזהות שמייחסים לעצמם המשתמש בפורום הגולשים הינה זהותם האמיתית, ואין להניח כי כותבי הידיעות יודעים כי המידע שהם מספקים הינו אמיתי ו/או מדויק .

כמשתתף בפורום הגולשים הנך מסכים ומתחייב בזאת באופן בלתי מסויג לפעול כדלקמן :

1.  לא לשלוח כל הודעה, מידע, נתונים, תוכן או כל חומר אחר , שאינם חוקיים ו/או מפרים הסכם או התחייבות או זכות  כלשהם ו/או מזיקים ו/או מאיימים ו/או גסים ו/או מטרידים ו/או פוגעניים ו/או גזעניים ו/או משמיצים ו/או עלולים להוות הוצאת דיבה ו/או לשון הרע ו/או עלולים לעלות כדי הפרת פרטיותו של אדם אחר .
2. לא להתחזות לאדם ו/או לכל גורם אחר .
3. לא לפגוע בפרטיותו של גולש אחר (להעביר מידע באמצעות הפורום או באמצעים אחרים על גולש אחר, לרבות שמו ,  מספר הטלפון שלו, פרטי מנוי תכנת המסרים בה הוא משתמש או כל אמצעי זיהוי אחר) .
4. לא לשלוח לפורום הגולשים מידע העלול לשדל משתמש אחר ו/או לקדם מטרה בלתי חוקית ו/או שעלולה לגרום כל סוג של נזק .
5. לא לשלוח חומר הכולל וירוס ו/או תוכנת מחשב העלולים לגרום לנזק לאתר "הקישור" או למשתמש בפורום הגולשים .
6. לא להפר, בין במישרין ובין בעקיפין, בין במתכוון ובין שלא במתכוון, הוראות כל דין .
7. לא לפרסם ו/או להציע למכור טובין או שירותים למטרות מסחריות .
8. לא לערוך או להעביר סקרים, תחרויות, משחקי פירמידה או מכתבי שרשרת .
9. לא להוריד מהרשת (Download) קובץ או תוכן אחר שפורסם בידי משתמש אחר בפורום הגולשים, אשר ידוע לך, או מן הדין סביר שידוע לך, כי אסור להפיצם בדרך זו .
10. לא לזייף או למחוק אזכור של פרטי מחבר, הודעות משפטיות או אחרות, או כל ציון בלעדיות או סימון המעיד על מקורם של תכנים ו/או כתבות ו/או תוכנות ו/או כל חומר אחר הכלול בקובץ ו/או טקסט ו/או תמונה שנטענו ו/או הועלו באופן אחר על הרשת .
11. לא להגביל או למנוע את השימוש וההנאה של משתמש אחרים בפורום הגולשים .
12. לא להעלות לפורום הגולשים הודעות פרסומיות בצורה ישירה או במסווה של הודעות תוכן .
13. לא להעלות קבצים (Upload) המכילים תוכנות או כל חומר אחר שחלות עליו זכויות צדדים שלשיים כלשהם, ובכלל זה זכות קניין רוחני, זכות הפרטיות, זכות הפרסום וכד ’.

הנך מאשר כי ידוע לך וכי אתה מסכים לכך, כי משלוח הודעה לפורום הגולשים מהווה רשיון ורשות בלתי חוזרת שאינה מוגבלת בזמן וללא תשלום מאת שולח ההודעה לאתר הקישור לעשיית כל שימוש בהודעה ובתוכנה .

הנך מאשר כי ידוע לך וכי אתה מסכים לכך, כי הקישור רשאית, אך לא חייבת, להסיר ו/או למחוק תגובה, או חלק ממנה, שלפי שיקול דעתה הבלעדי של הקישור או של מי מטעמה, חורגת מהנורמות הראויות בעיניהם לפורום גולשים, לרבות אך לא רק תגובה שיש בה משום תועבה , פגיעה, הפצת לשון הרע, פגיעה בפרטיות, ניבול פה, השמצה, הפרה, לשון גסה, נושא מגונה או איסור על פי דין ו/או הסכם, מפורש או מכללא. במקרה בו תימחק תגובה או שימחקו חלקים ממנה כאמור,הקישור אינה חייבת ליידע איש או להתריע בדבר הסרת ו/או מחיקת המידע. במקרה של מחיקה כאמור לא תהא לך כל טענה כנגד הקישור ו/או מי מטעמה .

המשתמש ו/או כותב ו/או שולח ההודעות לפורום הגולשים, מסכים בזאת ומתחייב לשפות את הקישור בגין כל הוצאה ו/או נזק ככל שיהיו, מחמת תביעה ו/או דרישה שתופנה כלפיה על ידי צד ג’ עקב הפרה של הוראה מההוראות האמורות בתנאי שימוש אלה , ו/או של כל זכות אחרת השייכת לצד ג’ כלשהו, ושאת באשר למידע ו/או לחומר שנשלח ו/או נכתב ו/או נערך על ידו בכל אופן שהוא .

הנך מאשר כי ידוע לך וכי אתה מסכים לכך, כי הקישור אינה אחראית לשמירת פרטיות פרטי המשתמש בפורום הגולשים, ובנוסף היא שומרת לעצמה את הזכות לחשוף את פרטי המשתמש (ככל שאלה ידועים לה) במקרים הבאים :

1. אם השימוש שעשה המשתמש בפורום הגולשים ו/או החומר ו/או המידע אותם פרסם המשתמש בפורום הגולשים או עשה בהם שימוש - אינו חוקי .
2. אם החומר ו/או המידע שהמשתמש עשה בהם שימוש קשור ו/או נוגע להליכים משפטיים ו/או נדרש לצורך הליכים על ידי צד ג’ כלשהו ו/או על ידי הרשות המוסמכת .
3. אם החומר ו/או המידע שהמשתמש עשה בהם שימוש נדרש על מנת לאכוף את יישומם הנכון והתקין של הוראות ותנאים אלה .
4. אם החומר ו/או המידע שהמשתמש עושה בהם שימוש נדרשים להגנת האינטרסים של הקישור
5. אם החומר ו/או המידע שהמשתמש עשה בהם שימוש נדרש לשם הגנה על חיי אדם, שלמות גופו או כבודו .
6. אם הקישור נדרשת לגלות את החומר ו/או המידע שהמשתמש עשה בהם שימוש מכוח צו שיפוטי או פסק-דין .

הקישור שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הוראות ותנאי השימוש בפורום הגולשים בכל עת שתמצא לנכון על פי שיקול דעתה המוחלט, והמשתתף בפורום הגולשים מתבקש לעיין בנוסח תנאי השימוש מעת לעת על מנת להתעדכן בשינויים.

הקישור תהא רשאית להפסיק באופן מיידי, חד צדדי, וללא מתן הודעה מראש, את פורום הגולשים , ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או זכות תביעה ו/או דרישה בגין כך .

הקישור עושה כמיטב יכולתה כדי לאתר חומר פוגעני ו/או מפר הוראות תנאי שימוש אלה ו/או הוראות כל דין. עם זאת, באם הנך, כמשתמש, מאמין כי מידע ו/או חומר המתפרסם בפורום הגולשים הועתק באופן שפוגע בזכויותיך, ו/או יש בתוכן פגיעה אחרת בך ו/או בצד שלישי ו/או הפרת חוק כלשהו - אנא הודע על כך מיידית למחלקת השירות של הקישור בצירוף פרטים מלאים .


מדיניות שימוש בדואר אלקטרוני ודואר הזבל

איסור על דואר זבל

הקישור מתנגדת לתופעת דואר הזבל הגורמת נזקים כבדים לכל המעורבים במדיום הדואר האלקטרוני .
נאסר עליך להשתמש בכתובות הדוא"ל המפורסמים בכל האתר לצורך או בקשר ליצירת ו/או משלוח דואר זבל, ו/או לביצוע כל פעולה הקשורה ביצירת ו/או משלוח דואר זבל, במישרין או בעקיפין, במעשה או במחדל , לרבות לצורך מצג כאילו נשלח דואר כזה משרתי הקישור ו/או מכתובת הרשומה בשרתי   הקישור,וכן נאסר עליך להרשות לאחר להשתמש בתיבת הדואר שלך או בכתובתך, בכל שימוש הקשור במישרין או בעקיפין במשלוח דואר זבל, והכל כפי שמפורט להלן .
נאסר עליך להשתמש בכתובת הדוא"ל תוך הפרת כל דין, כללי או מיוחד , האוסר על יצירת ו/או משלוח דואר זבל, ו/או ביצוע כל פעולה הקשורה ביצירת ו/או משלוח דואר זבל, במישרין או בעקיפין, במעשה או במחדל .
בין היתר, תוך הפרת חוק התקשורת (בזק ושידורים ), התשמ"ב-1982, חוק העוולות המסחריות, התשנ"ט-1999, חוק המחשבים, התשנ"ה-1995, חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, החוק למניעת הטרדה מאיימת, התשס"ב-2001, חוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-1965, חוק העונשין, תשל"ז-1977, פקודת הנזיקין [נוסח חדש], ו/או כל תקנה או צו שניתנו על-פי או בהתאם לחוקים האמורים .
סנקציות
אם הפרת את מדיניות איסור משלוח דואר זבל, תהא הקישור זכאית לנקוט נגדך בכל ההליכים המשפטיים להם היא זכאית על-פי דין וכן לסיים כל שירות או תוכן לו אתה מנוי אצל הקישור או אשר אתה מקבל מ-הקישור.
לתשומת לבך, מובהר בזאת כי הפרת מדיניות איסור משלוח דואר זבל עלולה לגרור אחריה סנקציות פליליות ואזרחיות וקנס כספי .

תחרויות , חידונים , סקרים וכיו"ב

תנאי השימוש בתחרויות/חידונים/סקרים וכיו"ב .
חברת הקישור ,בעצמה ו/או בשיתוף פעולה עם צדדים שלישיים , עשויה להציע מדי פעם, לך כמשתמש הקישור ,בכפוף להסכמתך לכל הוראות תנאי שימוש אלו במלואן וכלשונן, להשתתף במבצעים, חידונים , תחרויות, וכיו"ב, חלקם נושאי פרסים (להלן - "מבצעים"), שיהיו קשורים ליכולת ו/או הידע של המשתתפים . כל מבצע, חידה ו/או תחרות כאמור ילוו ויהיו כפופים להסברים לגבי אופי ותנאי ההשתתפות, אופן בחירת הזוכים על ידי צוות השופטים, הפרסים וההטבות המוצעים (אם בכלל ) וכיו"ב .

ההשתתפות בכל מבצע מן המבצעים מעידה על הסכמת המשתמש לאמור בתנאי שימוש אלה, ולהסברים הספציפיים לגבי אופי ותנאי ההשתתפות של המבצע הספציפי , ולהסכמת המשתמש לאמור בתנאים ו/או בתקנונים הכלליים ו/או בכל תקנון רלוונטי אחר הקישור שומרת לעצמה את הזכות לשנות כל הוראה מהוראות תקנון זה . האחריות המלאה להכרת הוראות תקנון זה כפי שיהיו מעת לעת חלה עליך בלבד. המשך השתתפותך במבצעים מהווה את הסכמתך לכל הוראות התקנון כפי שיהיו במועד השימוש
 
הנך מסכים באופן מפורש לכך כי ההשתתפות במבצעים כאמור הינה על אחריותך
בלבד וכי מקרה כל הוצאה,עוגמת נפש,הפסד ו/או נזק ישיר או עקיף אשר יגרמו לך בעקבות השתתפותך במבצעים ובתחרויות אינם באחריות חברת הקישור .

 

רישום למבצע

השתתפות במי מן המבצעים כרוכה ברישום למבצע במסגרת אתר הקישור . הרישום כרוך, ביו היתר, במילוי שם המשתמש והסיסמא שלך ב-הקישור קלאב .באם אינך רשום במסגרת הקישור קלאב , ביכולתך לבצע רישום. פתיחת חשבון ב-הקישור קלאב ו/או המשך קיומו, מחייבים מסירת פרטים מדויקים, עדכניים ומלאים, כפי שידרשו מעת לעת. שים לב כי  הקישור שומרת לעצמה את הזכות להקפיא ו/או לבטל את חשבונך ולסרב לאפשר לך לקחת חלק במי מן המבצעים באם השתתפותך הינה בניגוד לאמור בתקנון זה ו/או בניגוד לתנאים ו/או לתקנונים הכלליים ו/או לכל תקנון רלוונטי אחר ו/או אם הפרטים שמסרת הנם חסרים, בלתי מדויקים, או בלתי מעודכנים ולא תהיה זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי בגין כך


שמירת מידע וחשיפתו ; שליחת הודעות ודיוור ישיר

הינך מסכים כי  הקישור תשמור כל מידע אישי אודותיך או אודות רישומך למי מן המבצעים במאגרי המידע שלה ו/או של מי מן הצדדים השלישיים המשתפים עימה פעולה בהצעת המבצע אליו נרשמת. אתה מסכים במפורש כי הקישור תחשוף מידע זה ללא קבלת רשות נוספת ממך אם היא מאמינה בתום לב כי פעולה זו חיונית כדי :

(
1) לציית להוראות כל דין ו/או להגן על זכויותיה של  הקישור ו/או מי מטעמה ;
(
2) לאכוף את הוראות תקנון זה ;
(
3) לפעול כדי להגן על האינטרסים של מנוייה או של אחרים .

 תנאי ומועדי המבצעים

אופיו ותוכנו של כל מבצע כמו גם הקריטריונים, התנאים והמועדים הספציפיים לגביו יפורטו במסגרת דפי הרישום וההסבר שילוו כל מבצע ומבצע שיוצע במסגרת הקישור קלאב .

הקישור שומרת לעצמה את הזכות המלאה, על פי שיקול דעתה הבלעדי , להאריך או לקצר את משך הזמן בו יתקיים מבצע כלשהו, או לבטל לחלוטין מי מן המבצעים , ולך ו/או למי מטעמך לא תעמוד כל טענה ו/או זכות כלפי  הקישור ו/או כל צד שלישי אחר בגין ההחלטה כאמור .

חלוקת פרסים ו/או הטבות במסגרת מי מן המבצעים הינה אך ורק עד גמר המלאי שהוקצה לפעילות תחת המבצע כאמור .

הודעה לזוכים

ההודעה לזוכים במי מן המבצעים תימסר על פי שיקול דעתה של הקישור באחד (או יותר) מן האמצעים הבאים: דואר, טלפון, דואר אלקטרוני

בעלות וזכויות קניין רוחני

תכני המבצעים, לרבות עיצובם, תוכנם , הטכנולוגיות וכל קניין רוחני שבהם לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר, הינם רכושה הבלעדי של הקישור ו/או מי מטעמה ו/או מי מן הצדדים השלישיים המשתפים פעולה עימה .אינך רשאי לעשות כל פעולה, העלולה לפגוע בזכויות הקניין או בזכויות של צד שלישי כלשהו וכל שימוש שאינו בהתאם להוראות תקנון זה מהווה שימוש אסור


הפרת תנאי שימוש

הקישור תהיה רשאית , על פי שיקול דעתה הבלעדי, להקפיא ו/או לבטל את החשבון ו/או הרישום שלך למבצע ו/או לשלול את זכותך להשתתף במבצע/ים באם הפרת את תנאי תקנון זה, ו/או תנאי תקנונים ותנאי שימוש אחרים של הקישור (לדוגמא : התנאים הספציפיים של מי מן המבצעים , תנאי השימוש הכללים של אתר הקישור וכו’), אתה תשא באחריות מלאה בגין כל תוצאה, הוצאה ו/או נזק של שימוש בלתי מורשה כאמור, וכמו כן לא תהיה זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי

התקשרויות עם צדדים שלישיים  

הקישור אינה, ולא תהיה, אחראית לכל פרסומת הצעה, מבצע, או התקשרות המוצעת על ידי צד שלישי כלשהו באמצעות אתר  הקישור ו/או הקישור קלאב ,וכל התקשרות בינך לבין צד שלישי כאמור, תהיה בינך לבין אותו צד שלישי בלבד, ועל אחריותך בלבד. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,הקישור לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף ו/או הפסד ו/או הוצאה, לרבות עגמת נפש שייגרמו לך או לרכושך הנובעים מפעולה ו/או מחדל בקשר לפרסום כלשהו ו/או התקשרות עם צד שלישי כאמור, או מנוכחותו של
 פרסום כלשהו במסגרת הקישור קלאב  ו/או מי מהמבצעים
 

זמינות השירות

הקישור   אינה מתחייבת ש-הקישור קלאב   ו/או המבצעים, (לרבות המידע לגבי רישום המשתמשים שנקלט במסגרתם) לא יופרעו ו/או יינתנו כסדרם ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיו חסינים מפני גישה לא חוקית למחשבי הקישור נזקים, קלקולים , תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל החברה או מי מספקיה או ייפגעו מכל סיבה אחרת, ו -הקישור לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף ו/או הפסד ו/או הוצאה לרבות עגמת נפש שייגרמו לך או לרכושך עקב כך .

קישורים (links) לאתרים אחרים

 במסגרת השירות ש -הקישור מעניקה לך באתר קיימים גם קישורים לאתרים חיצוניים . מכיוון של -הקישור אין כל שליטה על התכנים המופיעים באתרים אלה הנך מאשר ומסכים כי הקישור אינה אחראית לזמינותם של אתרים ומקורות חיצוניים אלו , לתכנים, פרסומות, או חומרים אחרים שנמצאים באתרים או מקורות כאלו . כמו כן הנך מאשר ומסכים כי  הקישור   לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף ו/או הפסד ו/או הוצאה לרבות עגמת נפש שייגרמו לך או לרכושך עקב חשיפה ו/או שימוש באתרי אינטרנט ו/או מקורות אחרים כאמור, לרבות בכל חומר מהחומרים .

 
הגבלת אחריות

המבצעים ותכני הקישור קלאב מסופקים לך כמות שהם ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי   הקישור ו/או מי מטעמה ו/או כל צד שלישי המשתף עמהפעולה בקשר למי מן המבצעים, בגין המבצעים, הוראותיהם, תנאיהם , ניהולם, בחירת הזוכים בהם וכו ’.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אתה מסכים באופן מפורש לכך שבכל מקרה  הקישור לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף ו/או הפסד ו/או הוצאה אשר יגרמו לך בכל הקשור למבצעים לרבות ומבלי לגרוע
א .   אי תאימות ו/או איכות הפרסים וההטבות המוצעים תחת המבצעים
ב .   אובדן ו/או שיבוש בנתוני המשתמשים שנרשמו למי מהמבצעים
ג .    גישה ללא הרשאה או שינוי ללא הרשאה של תכנים או נתונים שלך או כאלה שנשלחו אליך

  תקפות הוראות תקנון זה

במידה והוראה מהוראות תקנון זה, תקבע על ידי ביהמ"ש כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, למרות כוונת הצדדים, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תקנון זה ו/או את חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית .
בתודה הקישור  

 

כל הזכויות שמורות ©  קידום אתרים בגוגלהחלקה יפנית  - החלקה יפנית